گالری عکس شهدای سلدوز (2)

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 شهید جابر اطمینان  شهید نعمت الله دیلمقانی  شهید بهمن نعمتی قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو شهید امیرعلی حکیم رضا  شهید حسین اصغری شهید علیرضا حمیدپور

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو شهید محمد شیری  شهید مجید رحیمی  شهید محمد رضا ولیزاده 

وداع شهید سولدوز جعفری با مادرش

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

شهید غلامرضا علمشاهی شهید اسماعیل محب خواه شهید ابوالقاسم طاهری قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو  شهید پرویز مقصومی آذر شهید تقی سلدوزی شهید جواد چاقوساز

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو شهید حسن زاهدی شهید تقی نادی حق  شهید رستمعلی قاسمی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

شهدای  سولدوز در عملیات سرشاخان

 اسامی شهدای  سولدوز در عملیات سرشاخان در 1365.5.20

 • -1 سردار رشید اسلام غلامعلی نوروزی
 • -2  سردار رشید اسلام حقوردی بابایی
 • -3 سردار رشید اسلام حمید جعفری
 • -4 شهید اکبر آقا علی نژاد
 • -5  شهید شهباز افنداله 
 • -6  شهید کریم بیگ زاده
 • -7  شهید عزیز بیگ زاده
 • -8  شهید فرامرز پالهنگ
 • -9  شهید ارشدپور ایرانی
 • -10 شهید عبدالکریم پیروتی
 • -11  شهید قهرمان تقی زاده
 • -12 شهید یداله حسین قلی پور
 • -13 شهید علی خداوندی
 • -14 شهید بهار علی ریواز
 • -15 شهید رضا سلطانیان
 • -16 شهیدعیسی سلیمان پور
 • -17  شهید محرمعلی عبدی
 • -18 شهید غلامرضا علمشاهی
 • -19  شهید رضا فرخ نژاد
 • 20 - شهید محرم شیرزاد

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

شهید ستار نگهبان شهید غلامرضا علمشاهی شهید ابراهیم افتخاری قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو شهید قاسم ریش سفید شهید محمود قلندری شهید ابراهیم شیری

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو  شهید غلامرضا تقی زاده شهید رضا فرخ نژاد  شهید عباسعلی خدابنده 

/ 0 نظر / 59 بازدید