جستاری در نقوش جام طلایی حسنلو

کتاب جستاری در نقوش جام طلایی حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

معرفی مختصر کتاب:
کتاب حاضر پژوهشی دربارة نمادهای نقوش «جام حسنلو» و پیشینة آنها در تمدن‌های باستانی و تفسیر نقوش با بهره‌گیری از پیشینة مذکور است. «معرفی استان آذربایجان غربی»، «معرفی تپة حسنلو و کاووش در آن»، «بررسی‌های نقوش هنری جام و پیشینة آن»، «تفسیر و تطبیق نقوش جام طلایی حسنلو» عنوان‌های فصل‌های این کتاب هستند. در این میان حماسة هوری، حماسة گیلگمش، نماد در هنر، تاریخچة حفاری در تپة حسنلو، خصوصیات و اوضاع طبیعی فلات آذربایجان نمادهای به‌کار رفته در نقوش و... نیز مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 101 بازدید