گالری عکس قاراپاپاق ائلی

گالری عکس قاراپاپاق ائلی

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده گادار

مدرسه راهدهنه سولدوز- 1339

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده گادار

 جشن عروسی در حسنلو - سولدوز

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده گادار

 مدرسه آقابیگلو سولدوز- در حدود سال 1355

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده گادار

عکاس عباس نریمان - مدرسه راهدهنه سولدوز- 1350

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده گادار

 سولدوز - حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده گادار

بچه های دبستان در سولدوز

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده گادار

 جشن تأسیس اداره مالیه در سولدوز

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده گادار

 سولدوز - بستن پندام 1336

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده گادار

سولدوز حسنلو - کال دویوشدورمسی - 1336

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو راهدهنه جوانان سولدوزی

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده گادار

 صادق شکری

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده گادار

تاسیس بانک تعاون سولدوز - نقده

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده گادار

سولدوز- نقی خان بزچلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو راهدهنه

  مدرسه آقابیگلو سولدوز- در حدود سال 1355

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو راهدهنه

 بچه های دبستان روستای چیانه سولدوز

 

 سولدوز- نماینده وقت سولدوز زرگرزاده

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 بچه های دبستان در سولدوز

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 بچه های دبستان در سولدوز

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 بچه های دبستان در سولدوز

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو راهدهنه

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو راهدهنه

 بچه های دبستان در سولدوز

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو راهدهنه

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده کهریزه عجم

 مدرسه کهریزه سولدوز 1346-1345

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده کهریزه عجم

روستای کهریزه سولدوز - کال آراباسی

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 قریه نقده، قلعه کریم خان (عجملو) واقع در سولدوز

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو راهدهنه

 مدرسه آقابیگلو (دبیر: آقای بوداقی) سال 1363

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده کهریزه عجم

 مدرسه کهریزه سولدوز 1346-1345

قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

 بچه های دبستان در سولدوز

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

 بچه های دبستان در سولدوز

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

 

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

 کشاورزی در سولدوز

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

 بچه های دبستان در سولدوز

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

قربانی برای ورود اولین مینی بوس به نقده توسط علی خان سلیمانی 1340

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

آقای حاج علی بقالی و پسران

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

 

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

  دبستان مهرگان سولدوز - 1344

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

  دبستان مهرگان سولدوز - 1350

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

  دبستان مهرگان سولدوز - 1348

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

جوانان سولدوز - نقده

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

  مدرسه روستای کوزه گران سولدوز - 1354

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

 

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

 ورود اولین کمباین به سولدوز

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

 روستای عجملو سولدوز

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

 آقای عبدالحسین حاجی زاده دهه 1340 روستای بیگم قلعه سولدوز

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

 سولدوز - نقده

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

 عروسی در روستای توپوزآباد سولدوز - 1331

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

  بازار محمدیار سولدوز - 1352

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

  "جنجل" روستای فرقوزاد سولدوز

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

  دبستان انوشیروان سولدوز، روزبهداشت - 1345

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

   مدرسه شاهپور راهدهنه - ( دبیران: حدیدی و جلوداری) جشن انقلاب سفید - 1343

 قاراپاپاق سولدوز قره پاپاق سلدوز نقده

   مدرسه شاهپور راهدهنه - ( دبیران: حدیدی و جلوداری) جشن انقلاب سفید - 1343

 

 گالری عکس های تاریخی سولدوز، قاراپاپاق، نقده

 

گالری عکس حوادث انقلاب 57 در نقده

گالری عکس اسناد قاراپاپاق

گالری عکس شهدای سولدوز

گالری عکس تالاب سولدوز، حسنلو

 گالری عکس مناظر سولدوز (3)

گالری عکس مناظر سولدوز (2)

 گالری عکس مناظر سولدوز (1)

گالری عکس علما، محققین و سران قاراپاپاق

گالری عکس تپه حسنلو

گالری عکس قاراپاپاق ائلی

گالری عکس قاراپاپاق قادین لاری

گالری عکس گادار چایی

/ 0 نظر / 51 بازدید