ایل قاراپاپاق

تاریخ . آداب . رسوم . فلکلور . منوگرافی

گالری عکس برخی از شهدای سولدوز

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 شهید  محمود بقالی

 شهید حسین دانشپایه

شهید محمد اسماعیل محرر

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ
 شهید عبدالعلی پاشاپور

 شهید رجب بهادری

 شهید هاشم رضوی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
 شهید محمد تقی پورشادلو  شهید اسماعیل روحی  شهید غلامرضا دوستی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

 شهید اباذر جلال زاده

 شهید ابراهیم افتخاری

شهید ابراهیم آذرپیشه
قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 شهید ابراهیم شیری

 شهید ابراهیم زرگرزاده

 شهید ابراهیم مریخی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 شهید احمد اسکندری

 شهید ابراهیم صفدری

 شهید احد فیضی

 

شهید سلیمان بایرامی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

 شهیداحمد خداوردی پور

 شهید احمد اکبری

 شهید احمد پیری

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 شهید احمد دوست خراجلو

 شهید ارشد پورایرانی

 شهید ارشد طالبی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 شهید احمد علی قلیزاده

 شهید اردشیر قاسم زاده

 شهید اروجعلی یمانی

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

 شهید اروج شریفی

 شهید اروج آقایی

 شهید اسماعیل قائم پناه

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 شهید اکبر فتاحی

 شهید اسد احمدی اقدم

 شهید اسداله کوزه گرانی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
 شهید اسدالله هوشیاری  شهید اسد بکتاش  شهید اسماعیل پیام

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز جیلو جولو

شهید کریم بهرامی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

 شهید اسفندیار محمدزاده

 شهید اسماعیل پیرانی

 شهید امیر حکیم رضا

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 شهید اسماعیل دولت پناه

 شهید اسماعیل رحمانی

 شهید اکبرمرسلی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 شهید اکبرخلیفه زاده

 شهید اسماعیل علیاری

 شهید الهوردی نجفی

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 شهید اکبر صابری

 شهید اکبر برزگر

 شهید عسگر بایرام زاده

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 شهید اروجعلی حبیب زاده

 شهید حمید پاشایی

 شهید قربانعلی ابراهیمی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 شهید قاسم جهاندیده

 شهید میرکمال قائمی

 شهید امیرعلی مرحومی

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 شهید علی یوسفی  شهید عباس شکوری شهید فتاح قره چال
قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
 شهید محمد رکاب  شهید سیدجعفر طاهری  شهید محمود محمودی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
شهید صمد عبدی  شهید نجفعلی شوکتی شهید علی خداوندی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 شهید جابر اطمینان  شهید نعمت الله دیلمقانی  شهید بهمن نعمتی
قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
شهید امیرعلی حکیم رضا  شهید حسین اصغری شهید علیرضا حمیدپور

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
شهید محمد شیری  شهید مجید رحیمی  شهید محمد رضا ولیزاده 

وداع شهید سولدوز جعفری با مادرش

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

شهید غلامرضا علمشاهی شهید اسماعیل محب خواه شهید ابوالقاسم طاهری
قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
 شهید پرویز مقصومی آذر شهید تقی سلدوزی شهید جواد چاقوساز

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
شهید حسن زاهدی شهید تقی نادی حق  شهید رستمعلی قاسمی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

شهدای  سولدوز در عملیات سرشاخان

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

شهید ستار نگهبان شهید غلامرضا علمشاهی شهید ابراهیم افتخاری
قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
شهید قاسم ریش سفید شهید محمود قلندری شهید ابراهیم شیری

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
 شهید غلامرضا تقی زاده شهید رضا فرخ نژاد  شهید عباسعلی خدابنده 

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 شهید ابراهیم حمزه زاده  شهید قنبرعلی ابراهیمی شهید رحیم شکری
قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
شهید نورالدین زینالپور شهید بهمن رمضانی شهید یونس کاظمی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
شهید صفر مختاری شهید پرویز پرویزی شهید دولت اطمینان

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

شهید بختیار نقی پوران   شهید رضا قلی محبی
قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو   قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ
شهید رحمان رحمتی   شهید نادر ملکی

 

 

 
     

 گالری عکس های تاریخی و قدیمی سولدوز، قاراپاپاق، نقده

 

گالری عکس حوادث انقلاب 57 در نقده

گالری عکس اسناد قاراپاپاق

گالری عکس شهدای سولدوز

گالری عکس تالاب سولدوز، حسنلو

 گالری عکس مناظر سولدوز (3)

گالری عکس مناظر سولدوز (2)

 گالری عکس مناظر سولدوز (1)

گالری عکس علما، محققین و سران قاراپاپاق

گالری عکس تپه حسنلو

گالری عکس قاراپاپاق ائلی

گالری عکس قاراپاپاق قادین لاری

گالری عکس گادار چایی