ایل قاراپاپاق

تاریخ . آداب . رسوم . فلکلور . منوگرافی

برج های دیده بانی آرمائیت و دژ حسنلو در منطقه سولدوز
ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٢  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، حسنلو

مستند داستان تمدن-حسنلو- سولدوز-قرهپاپاق

در قسمت پنجم مستند داستان تمدن به حمله امپراطور آشور "سارگون دوم" به برج های دیده بانی آرمائیت و دژ حسنلو در منطقه سولدوز اشاره می نماید.


از بزچلوهای کمیجان تا بورچالی های گرجستان
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٢  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، سلدوز ، بزچلو

بزچلو برچلو بورچالی قاراپاپاق

نام بزچلو، برچلو، بورچالی در نقشه جهان

مناطق شمالغربی استان مرکزی و حوالی کمیجان را برچلو یا بزچلو مینامند . واژة برچلو ، بزچلو ، برچلوئی و بزچلوئی پسوند نام خانوادگی بسیاری از مردم و اهالی استان مرکزی یا کسانی است که از این استان کوچ کرده اند . از طرفی در منطقة کمیجان بخش وسیعی از روستاها و مزارع را جزو محال برچلو یا بزچلو می شناسند.


گالری عکس شهدای سولدوز (3)
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٢  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، سلدوز

گالری عکس برخی از شهدای سولدوز

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 شهید ابراهیم حمزه زاده  شهید قنبرعلی ابراهیمی شهید رحیم شکری
قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
شهید نورالدین زینالپور شهید بهمن رمضانی شهید یونس کاظمی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
شهید صفر مختاری شهید پرویز پرویزی شهید دولت اطمینان

غائله ارامنه و جیلو (جولو گلدی)
ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٢  کلمات کلیدی: سلدوز ، نقده ، قاراپاپاق ، سولدوز

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز جیلو جولو

روسها از سال 1229 تبریز را اشغال کرده بودند یعنی قبل از جنگ جهانی اول و همچنان تا آخر جنگ جهانی به اشغال خود ادامه دادند، ولی آنان ارومیه را در زمان جنگ و سلدوز را با تاخیر، در سال 1334 اشغال کردند زیرا همانطور که گفته شد سلدوز قبلاً در دست عثمانیها بود. روسها پس از آنکه خط آهن خود را از جلفا به تبریز و نیز از جلفا به بندر شرفخانه کشیدند، شبانه بندر حیدر آباد را گرفته و به عثمانیها حمله کردند، در پایان جنگ هنگامی که روسها ارومیه را تخلیه می‌کردند اسلحه و مهمات زیادی به ارامنه و جیلوها می‌دهند، حتی بندرهای غربی و جنوب غربی دریاچه از آنجمله بندر حیدر آباد را شبانه به آنان تحویل داده و می‌روند.


گالری عکس اسناد قاراپاپاق
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢۱  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، بزچلو

گالری عکس اسناد قره پاپاق

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

 

 

 

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

 

 

 

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

 

 

 


طوایف هشتگانه قاراپاپاق
ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢۱  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

تیره‌های هشتگانه قره پاپاق

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو راهدهنه

فرهنگ و مدنیت

در این بخش از نگاهی دوباره، به زمانهای دور دست، تا ایل بزچلو ناچاریم. ایل بزچلو مانند هر ایل دیگر ایران کوچنده و غیر ثابت بود معمولاً ایلات ایران هیچوقت بر ماندن در یک ناحیه اطمینان نداشتند. همانطور که گفته شد، نادر شاه ایل افشار را به چند بخش تقسیم و هر کدام از آنها را به سوئی فرستاد تا هر زمان ممکن بود دستور کوچ ایلی از یک ناحیه به ناحیه دیگر صادر شود.


گالری عکس شهدای سلدوز (2)
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢۱  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

گالری عکس برخی از شهدای سولدوز

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 شهید علی یوسفی  شهید عباس شکوری شهید فتاح قره چال
قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
 شهید محمد رکاب  شهید سیدجعفر طاهری  شهید محمود محمودی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
شهید صمد عبدی  شهید نجفعلی شوکتی شهید علی خداوندی

گالری عکس شهدای سلدوز
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢۱  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

گالری عکس برخی از شهدای سولدوز

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 شهید  محمود بقالی

 شهید حسین دانشپایه

شهید محمد اسماعیل محرر

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ
 شهید عبدالعلی پاشاپور

 شهید رجب بهادری

 شهید هاشم رضوی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
 شهید محمد تقی پورشادلو  شهید اسماعیل روحی  شهید غلامرضا دوستی

گالری عکس تالاب سلدوز، حسنلو
ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٠  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، حسنلو

گالری عکس تالاب سولدوز، حسنلو

از: مجتبی اسماعیل زاده

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

 

 

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 

 

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 

 

 


همایش گرامیداشت مقام علمی آیت الله محمد امین رضوی سلدوزی
ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٠  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، رضوی

آیین گرامیداشت مقام علمی آیت الله محمد امین رضوی سلدوزی

همایش مقام علمی آیت الله محمد امین رضوی سلدوزی

حجت الاسلام دکتر برنج کار مسئول انجمن کلام حوزه علمیه قم سخنران ویژه این همایش، آیت الله رضوی سولدوزی را متکلم و متفکری نو اندیش در عرصه استنباط و آموزه های دینی دانست...


گالری عکس مناظر سولدوز (2)
ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٠  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

گالری عکس مناظر سولدوز (2)

از: رضا قلی زاده

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

 

 

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 

 

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 

 

 


تاریخچه سولدوز
ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٩  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

تاریخچه سولودوز

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

منطقه سولودوز (به جز بخش دشت ماهور) در قرن نهم قبل از میلاد در زیر آب دریاچه ارومیه مدفون بوده است. آشنایان به منطقه، می‌دانند امروز کوه «بوغاداغی» در اثر عقب نشینی آب به تدریج از دریاچه خارج شده و نیزارهای وسیع اطرافش را فرا گرفته. کوه مذکور ابتدا در داخل دریاچه و در محاذی و هم ردیف جزیره‌های «ائششک داغی» و «قویون داغی» بوده است، ائششک، قویون، بوغا. و بوغا به معنای گاو نر جوان است.


گالری عکس مناظر سولدوز (1)
ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٩  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، حسنلو

گالری عکس مناظر سولدوز

از: فرشید دیلمقانی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

 

 

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 

 

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
     

روستاهای مسکون سلدوز قبل از آمدن قاراپاپاق
ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٩  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، نقده ، سلدوز

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

از غرب به شرق: علی آباد، آلاگؤز (آلاگؤز علیای امروزی) بچنلو، نقدای (نوجه ده) آق قلعه، ورمه زیار، گلوان، جرت آباد، محمد شاه، خلفه لو، بهراملو، و شاید یکی دو روستای دیگر...


گالری عکس برخی از علما، محققین و سران قاراپاپاق
ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٩  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، رضوی

گالری عکس برخی از علما، محققین و سران قاراپاپاق

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

 آیت الله شیخ محمد ولی رضوی

 آیت الله حاج شیخ عباسقلی رضوی

 آیت الله حاج شیخ عباسقلی رضوی

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

  آیت الله محمد امین رضوی

  آیت الله مرتضی رضوی

 حجت الاسلام رسول رضوی

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

عیسی یگانه

علی خلخالی

مسعود رضوی

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

حاج نجفقلی خان امیرتومان و سران قاراپاپاق

 حاج نجفقلی خان امیرتومان

 حاج نجفقلی خان امیرتومان و سران قاراپاپاق


فرهنگ و مدنیت
ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٩  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده بزچلو

در این بخش از نگاهی دوباره، به زمانهای دور دست، تا ایل بزچلو ناچاریم. ایل بزچلو مانند هر ایل دیگر ایران کوچنده و غیر ثابت بود معمولاً ایلات ایران هیچوقت بر ماندن در یک ناحیه اطمینان نداشتند. همانطور که گفته شد، نادر شاه ایل افشار را به چند بخش تقسیم و هر کدام از آنها را به سوئی فرستاد تا هر زمان ممکن بود دستور کوچ ایلی از یک ناحیه به ناحیه دیگر صادر شود.


گالری عکس تپه حسنلو
ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٩  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، حسنلو

گالری عکس تپه حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده حسنلو

 

 

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 

 

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

 

 

 


رؤسای ایل قاراپاپاق
ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱٩  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

نقی خان بزچلو

نقی خان بزچلو

ما رقم دقیق تاریخی و حتی رقم احتمالی «سال» حرکت ایل بزچلو از بخش بزچلوی اراک به قفقاز را نداریم، نقی خان بزچلو (قلی خان) در یادداشتهایی که در حدود 20 سال اخیر نوشته شده می‌گوید:


گالری عکس قاراپاپاق ائلی
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

 گالری عکس قاراپاپاق

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز

 

 

 


تاریخ سیاسی قاراپاپاق
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

حاج نجفقلی خان امیرتومان

تاریخ سیاسی و باصطلاح تاریخ حکومتی و اجتماعی ایل قره پاپاق در دو محور به موازات هم یعنی روند حکومت و ریاست داخل ایل، و دیگری سرگذشت آن در درون جریان سیاسی، اجتماعی ایران به عنوان گوشه‌ای از تاریخ ایران بررسی می‌شود.


قاراپاپاق قادین لاری
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

قاراپاپاق قادین لاری 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 

 


طبابت سنتی قاراپاپاق
ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

قاراپاپاق

دنیازرخالا طبیب سنتی آقابیگلو

ابتدا بهتر است بحثی در مورد انواع «مرهم» و «پاخاج» داشته باشیم تا مطالب این بخش به طور منظمتر شود. پاخاج همان مرهم است یعنی مرهم به دو نوع تقسیم می‌شود:


گالری عکس گادار چایی
ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، گادار چایی ، قره پاپاق

 گالری عکس گادار چایی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 

 


موسم‌ها و روزهای مشخص سال در میان قاراپاپاق
ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

قاراپاپاق سولدوز نقده

 روزها، موسم ها و فصلها با معیارهای متفاوت تقسیم بندی و نامگذاری شده‌اند که باید جدا از همدیگر بررسی شوند:

موسم‌ها و نامگذاری‌ها بر اساس طبیعت فصلها و معیار کشاورزی


بزرگداشت شخصیت علمی و عملی آیت الله محمد امین رضوی
ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، رضوی ، نقده

بزرگداشت آیت الله محمد امین رضوی


همایش استانی آئین بزرگداشت شخصیت علمی و عملی آیت الله محمد امین رضوی سولدوزی، بهمن ۹۵

قره پاپاق، قاراپاپاق، سولدوز، و سلدوز در اسناد تاریخی
ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

واژه قره پاپاق، قاراپاپاق، سولدوز، و سلدوز در کتاب ها و اسناد تاریخی

فیش برداری برای مطالعه و تحقیق پژوهشگران

حسنلو- سولدوز-قره پاپاق

 ارائه اسناد زیر به معنای تایید محتوای آن نیست، بلکه به عنوان برگی از اسناد تاریخی ارائه می شود که مورد بهره برداری پژوهشگران و محققین قرار می گیرد.


انقلاب اسلامی در نقده به روایت اسناد ساواک
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

نقده یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی است که در دوره انقلاب شهری کوچک اما فعال در مبارزه علیه حکومت پهلوی بود. در ادامه، برخی از رویدادهای این مبارزه مرور می‌شود.


علمای آذربایجان در یک قاب
ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۸  کلمات کلیدی: سولدوز ، قاراپاپاق ، قره پاپاق ، نقده

علمای آذربایجان در یک قاب

در تصویر فوق علمای بنام آذربایجان در عنفوان جوانی در یک قاب دیده می شوند:

آیت الله محمد امین رضوی، آیت الله مشکینی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله میرمحمدی، آیت الله حقی سرابی، آیت الله احمدی میانیجی...